ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.   Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Rachelle Dens Fotografie opdracht geeft tot het verrichten van Werkzaamheden of met Rachelle Dens Fotografie een overeenkomst sluit voor het gebruik van foto’s.

2.   RDF: de eenmanszaak Rachelle Dens Fotografie, gevestigd in Nieuw-Vennep, geregistreerd onder KvK-nummer: 70649022.

3.   Werkzaamheden: alle opdrachten in het kader van fotografie die door de Klant schriftelijk of mondeling zijn gegeven aan RDF, en die door RDF schriftelijk zijn bevestigd met een geplande datum.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van RDF.

2.   Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing.

3.   Klant en RDF kunnen alleen van deze algemene voorwaarden afwijken als dit schriftelijk is afgesproken.

4.   Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige opdrachten tussen partijen, tenzij deze voorwaarden zijn gewijzigd. In dat geval gelden de nieuwe voorwaarden.

5.   Deze algemene voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden van RDF van eerdere datum.

6.   Indien een van de bedingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst nietig zou zijn of vernietigd wordt, dan blijven de overige bedingen van de overeenkomst zoveel mogelijk in stand, en zal het nietige of vernietigbare beding spoedig in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat qua inhoud en strekking zoveel als mogelijk aansluit bij het oorspronkelijke beding.

Artikel 3 Offertes en het ontstaan van de overeenkomst

1.     Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 14 kalenderdagen.

2.     RDF kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de Klant in redelijkheid kon begrijpen dat de offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

3.     Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

4.     De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de Klant.

5.     Als er geen sprake is van een offerte, dan komt de overeenkomst tot stand door een schriftelijke bevestiging van de opdracht door RDF met een geplande datum.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1.     De offerte vermeldt het uurtarief, dan wel de overeengekomen pakketprijs. Eventuele overige kosten, zoals reiskosten en parkeerkosten, worden apart vermeld.

2.     De tarieven in de overeenkomst zijn gebaseerd op het prijspeil van dat moment. RDF heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.

3.     RDF heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de Klant.

4.     RDF kan een voorschotbetaling verlangen. De voorschotbetaling zal uiterlijk 7 kalenderdagen voorafgaand aan de afgesproken datum voor de Werkzaamheden moeten zijn voldaan door de Klant.

5.     RDF heeft het recht de Werkzaamheden niet uit te voeren als de voorschotbetaling niet door haar is ontvangen.

6.     De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere termijn is vermeld.

7.     De betalingsverplichting geldt ook als de Klant de foto’s niet gebruikt.

8.     In het geval de Klant de factuur niet op tijd betaalt, is de Klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf de datum van verzuim tot aan de datum van de volledige betaling van het verschuldigde bedrag.

9.     In geval de Klant in verzuim is met het betalen van de openstaande bedragen aan RDF, dan is Klant aan RDF buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, waarbij het volgende geldt:

a.   In het geval dat Klant niet handelde uit onderneming of bedrijf maakt RDF aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke toegestane vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten, zoals is bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Dit geldt voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet wordt voldaan binnen 14 dagen na het ontvangen van een schriftelijke aanmaning. De termijn begint te lopen vanaf de datum van dagtekening van de aanmaning.

b.   In het geval dat Klant handelde uit onderneming of bedrijf maakt RDF aanspraak op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten. De kosten zullen in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

10.  In geval van faillissement, beslag, surseance van betaling of een traject in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van de Klant zijn de vorderingen van RDF op de Klant direct opeisbaar.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en levering

1.   RDF voert de opdracht uit naar beste inzicht en vermogen.

2.   In overleg met Klant kan RDF een of meer hulppersonen inschakelen om de opdracht uit te voeren.

3.   RDF spant zich in de foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. De aangegeven of geschatte levertijd is hierin leidend.

4. RDF levert geen RAW (onbewerkte bestanden)


Artikel 6 Tussentijdse wijzigingen of annulering 

1.   Als de Werkzaamheden worden uitgebreid nadat de opdracht schriftelijk is bevestigd door RDF, dan is er sprake van een aanvullende opdracht, waarvoor RDF een aanvullende vergoeding in rekening mag brengen. Hierbij kunt u denken aan: wanneer Klant RDF verzoekt om de geleverde foto’s meerdere keren aan te passen.

2.   Annulering van een opdracht door Klant is alleen schriftelijk mogelijk.

3.   Bij wijziging van de datum van de Werkzaamheden of annulering van de opdracht geldt het volgende:

a)   Vanaf 7 tot 3 kalenderdagen voor aanvang van de Werkzaamheden: de Klant krijgt de voorschotbetaling niet terug en kan de geplande datum kosteloos wijzigen;

b)   Vanaf 3 tot 1 kalenderdag(en) voor aanvang van de Werkzaamheden: de Klant krijgt de voorschotbetaling niet terug en kan de datum kosteloos wijzigen;

c)   Vanaf 24 uur voor aanvang van de Werkzaamheden: de Klant krijgt de voorschotbetaling niet terug en betaalt €50 euro voor het plannen van een nieuwe datum.

4.   RDF heeft het recht om lid 3 van dit artikel niet van toepassing te verklaren als er sprake is van een zeer bijzondere omstandigheid aan de zijde van Klant.

5.   RDF heeft het recht om de Werkzaamheden eerder te beëindigen als Klant later verschijnt dan op het afgesproken tijdstip. Als de Klant in dat geval een nieuwe datum wenst af te spreken, dan is lid 3 sub c van dit artikel van toepassing.

Artikel 7 Cadeaubonnen

1.   Bij RDF is het mogelijk om een cadeaubon te kopen. Als er sprake is van een tijdelijke actie, dan is de actie geldig tot de einddatum die door RDF is bekendgemaakt.

2.   De cadeaubon kan niet retour worden genomen en kan niet worden ingewisseld voor geld. De restwaarde van de cadeaubon kan voor andere producten of diensten van RDF worden gebruikt.

3.   De cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 12 maanden, tenzij anders is aangegeven.

4.   Als Klant meer dan 1 cadeaubon heeft, dan mag de waarde van de bonnen met elkaar worden gecombineerd bij het plaatsen van een bestelling.

 

Artikel 8 Overmacht / Onvoorziene omstandigheden

1.   In geval van overmacht zal RDF dat zo spoedig mogelijk aan Klant mededelen of laten mededelen, en heeft RDF het recht om haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren.

2.   Van overmacht is onder meer sprake wanneer de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is door onvoorziene omstandigheden waar RDF in redelijkheid geen invloed op uit kan oefenen, zoals maar niet beperkt tot deze gevallen: ziekte, ongevallen of brand.

3.   Als vast komt te staan dat RDF de overeenkomst gedurende 2 maanden niet kan nakomen door overmacht, dan mogen beide partijen de overeenkomst ontbinden door een schriftelijke verklaring. In dat geval is de Klant verplicht om van RDF het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en haar dat gedeelte te betalen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1.     RDF is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij de Klant, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2.     RDF is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Klant beoogde te behalen met het gebruik van de foto’s.

3.     RDF is niet aansprakelijk voor schade of ontbrekende foto’s wanneer blijkt dat er op een locatie niet gefotografeerd mag worden.

4.     RDF is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van Klant gedurende een fotoshoot.

5.     In geval door Klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een fotoshoot, is Klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.

6.     RDF is niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit wegens omstandigheden waar RDF in redelijkheid geen invloed op heeft, zoals maar niet beperkt tot deze gevallen:

a)   Tegenvallende omstandigheden op de locatie, denk hierbij aan: slecht verlichte binnen- en buitenlocaties, donkere feestlocaties, locaties met slechte faciliteiten;

b)   Tegenvallende weersomstandigheden, denk hierbij aan: bewolking, overbelichting door zonlicht, regen en onweersbuien;

c)   Tegenvallende kwaliteit door de aanwezigheid van anderen tijdens belangrijke fotomomenten, denk hierbij aan: de hinderlijke aanwezigheid van personen op de foto, familieleden en gasten die mee gaan flitsen met eigen camera’s of andere (professionele) fotografen of videografen.

7.     RDF is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of voor printafdrukken die niet door RDF geleverd zijn.

8.     De aansprakelijkheid is maximaal de hoogte van het factuurbedrag. In geval er sprake is van een verzekerde schade is de aansprakelijkheid maximaal de hoogte van de uitgekeerde verzekerdensom.

9.     RDF heeft altijd het recht, de schade van Klant ongedaan te maken als dit mogelijk is. Daarbij dient de Klant zo veel als mogelijk mee te werken.

10.  Hulppersonen die door RDF zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst zijn niet bevoegd namens de RDF de aansprakelijkheid van RDF te erkennen.

Artikel 10 Auteursrecht

1.   Het Auteursrecht en alle andere Intellectuele eigendomsrechten die door de Nederlandse wet aan RDF toegeschreven worden, blijven altijd in bezit van RDF.

2.   Op de geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van RDF. De Klant betaalt voor het gebruik van de (digitale) foto, dit is een persoonlijk recht (een gebruikerslicentie) dat niet kan worden overgedragen aan anderen.

3.   De Klant mag de foto’s op geen enkele wijze gebruiken als er een openstaand factuurbedrag is die nog niet is voldaan aan RDF of als er een ander soort verplichting niet is voldaan uit een overeenkomst met RDF. Het gebruiksrecht zoals wordt bedoeld in lid 2 van dit artikel is in dat geval niet overgedragen door RDF aan Klant.

4.   Klant mag de foto’s niet gebruiken of verhandelen voor zakelijke of commerciële doeleinden, dan wel voor andere doeleinden anders dan voor eigen gebruik, zonder voorafgaande toestemming van RDF.

5.   Klant mag de foto’s niet publiceren of vermeerderen zonder toestemming van RDF.

6.   Klant mag de foto’s niet verkopen, inzenden voor een wedstrijd of laten publiceren door andere partijen, denk aan: het overdragen van de foto’s aan castingbureaus, kranten of magazines, zonder voorafgaande toestemming van RDF.

7.   Iedere toestemming voor publicatie is alleen geldig door middel van een schriftelijke overeenkomst met RDF (licentie), op verzoek van RDF moet een partij deze overeenkomst kunnen tonen.

8.   Voor het gebruik van tekst- of beeldmateriaal voor publicaties is voorafgaande toestemming van RDF nodig. In overleg met RDF kan een licentieovereenkomst worden gesloten voor het gebruik.

9.   RDF mag de foto’s naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan andere partijen, vermeerderen en publiceren voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, tenzij de Klant zich nadrukkelijk hiertegen verzet.

10. Tenzij anders is afgesproken tussen partijen, is de Klant verplicht om de naam van RDF te vermelden onder de publicatie van de foto’s op welk medium dan ook. Bij elke publicatie wordt de vermelding als volgt:

 

a)   Voor particulieren: “ © Rachelle Dens Fotografie of © www.rachelledens.nl”;

b)   Voor zakelijk gebruik: “fotografie of foto: © Rachelle Dens Fotografie – www.rachelledens.nl” (inclusief hyperlink).

11. Ieder gebruik van foto’s dat niet is overeengekomen met RDF of waar geen toestemming voor is gegeven door RDF wordt gezien als een inbreuk op het Auteursrecht van RDF.

12. In geval van een inbreuk op het Auteursrecht maakt RDF aanspraak op een vergoeding ter hoogte van drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor dergelijke foto’s, als vergoeding van de geleden schade.

13. De betaling van schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van de foto’s van RDF.

Artikel 11 Portretrecht

1.   RDF mag de foto’s naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan andere partijen, vermeerderen en publiceren voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, tenzij de Klant zich nadrukkelijk hiertegen verzet.

2.   Bezwaar tegen het openbaar maken van foto’s van de Klant moeten voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk bekend worden gemaakt bij RDF.

3.   Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 12 Klachten

1.   Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontvangen van de factuur en/of geleverde dienst schriftelijk in te dienen bij RDF. RDF streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen.

2.   In geval dat Klant een aanpassing van de foto’s wenst en later dan de termijn in lid 1 van dit artikel melding maakt bij RDF en er al aanpassing van de foto’s plaatsgevonden, dan worden de aanpassingen gedaan op basis van het (uur)tarief van RDF.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

1.   Op alle overeenkomsten tussen Klant en RDF waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2.   Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Klant en RDF, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van RDF.

In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Klant en RDF kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting